Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

CMV jaar 4 - Het Afstuderen: Competenties

Gids voor het zoeken naar, beoordelen en verwerken van betrouwbare informatie voor de afstudeeropdracht.

Competenties en beroepstaken

In het onderwijs en in de praktijk ontwikkel je relevante beroepscompetenties. Een competentie is gedefinieerd als een samenhangend geheel van kennis, vaardigheden en houding dat wordt toegepast in een bepaalde beroepssituatie. Het verwerven van de competenties gebeurt via beroepstaken. Klik op een titel om relevante publicaties voor deze competentie bekijken.

Kijk voor meer informatie op OnderwijsOnline - Het Afstuderen.

Competenties

 1. Oriënteren, contact leggen en analyseren
  Contact leggen met klanten en/in hun sociale omgeving en zich oriënteren op vragen, problemen en mogelijkheden en deze waar van toepassing in dialoog met de klant analyseren.
 2. Ontwerpen
  Op basis van analyse en in samenspraak met, voornamelijk kwetsbare, burgers, ontwerpen van collectieve activiteiten en arrangementen ter bevordering van sociale activering, een inclusieve samenleving en culturele en maatschappelijke participatie.
 3. Organiseren
  Het – in samenspraak met betrokkenen – organiseren van programma’s en activiteiten. Het afstemmen van tijd en ruimte, doelen en middelen op elkaar en het scheppen van adequate voorwaarden.
 4. Uitvoeren en begeleiden
  Het uitvoeren van activiteiten en projecten, en daarbij individuen en groepen begeleiden.
 5. Samenwerken
  (In een al dan niet multidisciplinair teamverband) samenwerken met vrijwilligers, medewerkers en functionarissen zowel binnen als buiten de arbeidsorganisatie.
 6. Coördineren, coachen en instrueren
  Coördineren, coachen en instrueren van vrijwilligers, medewerkers en stagiaires.
 7. Beleidsmatig en strategisch handelen
  Beleidsmatig en strategisch denken en handelen, werken aan de kwaliteit van organisaties, zichtbaar gebruik maken van professionele netwerken en ondernemend en maatschappelijk verantwoord inspelen op actuele ontwikkelingen in de samenleving.
 8. Profileren en legitimeren
  Een bijdrage leveren aan politieke, culturele en maatschappelijke vraagstukken passend bij de reikwijdte, plaats en functie van de sociale professional en een bijdrage leveren aan de profilering en legitimering van het vak CMV.
 9. Professionaliseren
  Eigen vakmanschap en professionaliteit blijvend ontwikkelen door ethische reflectie op het beroep en door reflectie op het beroepsmatig handelen en door het signaleren van nieuwe ontwikkelingen.
 10. Ontwikkeling van beroep en beroepsuitoefening
  Vanuit een onderzoekende, op mensenrechten gebaseerde en kritische houding, en vanuit internationale oriëntatie een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en vernieuwing van de beroepspraktijk van CMV met behulp van praktijkgericht onderzoek.
 11. Inzet KSA
  Het inzetten van creatieve interventies met kunstzinnige en sportieve activiteiten zodat een bijdrage wordt geleverd aan verbinding tussen, activering en ontwikkeling van individuen, groepen en/of organisaties.