Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Bodemkaarten en Geomorfologischekaarten Nederland: Geomorfologischekaarten

 

Met de leverancier Alterra/GeoDesk hebben wij de volgende regels afgesproken omtrent het gebruik van de kaarten en rapporten:

 

 • De (digitale) bestanden zijn beschikbaar gesteld ten behoeve van het onderwijs aan de HAN en mogen zodoende uitsluitend gebruikt worden voor studiedoeleinden door studenten en docenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

 • Deze bestanden zijn geen Open Data en mogen niet verder verspreid worden door de downloader (bv. door middel van doorsturen met e-mail, verspreiden via USB-stick of plaatsing op HAN Scholar).

 • Op afdrukken en/of gepubliceerde afbeeldingen vervaardigd van de kaarten moet ‘© Alterra’ vermeld worden.

 • Wanneer voor een werkstuk (of publicatie) de kaarten of rapporten worden gebruikt moet je daar op een correcte manier naar verwijzen (in de tekst en bronnenlijst).
  Hanteer hiervoor deze APA richtlijnen.

Rapport Geomorfologische kaart

Aan het einde van 2003 is de eerste landsdekkende en digitale versie van de geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000 gereed gekomen. Hiermee is Nederland het enige land met een landsdekkende en gedetailleerde geomorfologische kaart. In dit rapport wordt ingegaan op de totstandkoming van de digitale landsdekkende geomorfologische kaart van Nederland. Verder zullen de belangrijkste toepassingen aan bod komen en wordt er kort ingegaan op de toekomstige ontwikkelingen.

Geomorfologische Kaart Nederland: Achtergronddocument bij het landsdekkende digitale bestand. Door A.J.M. Koomen en G.J. Maas. [download]

Geomorfologische kaart van Nederland 1 : 50.000

Kies een bladdeel door te klikken op onderstaand overzichtsblad of via de tabel met beschikbare bestanden.

GeomorfologischeKaartenNLdeel69deel68deel58deel57deel56deel55deel54deel53deel52deel51deel50deel49deel48deel47deel46deel45deel44deel43deel42deel41deel40deel39deel38deel37deel36deel35deel34deel33deel32deel31deel30deel29deel28deel27deel26deel25deel24deel23deel22deel21deel20deel19deel18deel17deel16deel15deel14deel13deel12deel11deel10deel09deel08deel07deel06deel05deel04deel03deel02deel01

APA: Geomorfologische kaarten

In de tekst:

Hiervoor gelden de standaard richtlijnen APA: In de tekst, kijk ook op the APA team: Afbeelding van internet.
Op afdrukken en/of gepubliceerde afbeeldingen vervaardigd van de kaarten moet ook ‘© Alterra’ vermeld worden.

Er is een belangrijk verschil tussen een landkaart die wordt genoemd in de tekst of een afbeelding die geheel wordt overgenomen:

Wanneer een landkaart wordt genoemd in de tekst, als er dus alleen naar wordt verwezen, geldt dit als een citaat. De auteur(s) en jaartal moeten worden genoemd. De originele bron wordt in de bronnenlijst genoemd en in de tekst wordt hier naar verwezen zoals bij een citaat.

Voorbeeld in de tekst
… op de bodemkaart van Nederland blad 40west is te zien dat op de heuvelrug direct ten oosten van Nijmegen Holtpodzol- en Loopodzolgronden liggen (Onderstal, 2009) …

Wanneer een landkaart  wordt opgenomen moet volgens de APA richtlijnen de eigenaar van de afbeelding, of beter gezegd: de eigenaar van het auteursrecht, onder de afbeelding vermeld worden (in dit geval is dat Alterra).

De verwijzing bestaat uit drie onderdelen:

 • De afbeelding krijgt een naam en nummer waar in de tekst naar verwezen wordt, bijvoorbeeld Figuur 2
 • Onder de afbeelding staat de naam en nummer, zodat voor de lezer duidelijk is waar in de tekst naar verwezen wordt en een omschrijving van de afbeelding.
  Daarachter staat: Overgenomen (of: Aangepast overgenomen, als de afbeelding bewerkt is) uit “Titel afbeelding” van A. Auteur, jaartal, (http://www...). Copyright jaartal, © naam eigenaar auteursrecht.
 • In de bronnenlijst staat de verwijzing naar de geraadpleegde bron.

Voorbeeld in de tekst en onder de afbeelding
… op Figuur 1 is te zien dat op de heuvelrug direct ten oosten van Nijmegen Holtpodzol- en Loopodzolgronden liggen…

Figuur 1. Holtpodzol- en Loopodzolgronden ten oosten van Nijmegen. Aangepast overgenomen uit “Bodemkaart Nederland blad 40west” van J. Onderstal, 2009, (https://surfsharekit.nl/files/6dc669e5-a41d-4113-b7cc-e28a6ac33631). Copyright 2009, © Alterra.


In de Bronnenlijst:

Auteur, A. (Functie). (jaar van uitgave). Titel van publicatie, Ondertitel [Landkaart]. Stad: Uitgeverij. Gedownload op dag maand jaar, van http://url

 

 • Tussenvoegsels ('van de', 'van den', etc.) komen achter de voorletter(s) en worden voluit geschreven, bijvoorbeeld: Berg, G. H. van den.
 • Alleen de cartograaf wordt als auteur genoemd, met tussenhaakjes de functie: Achternaam, B. (Cartograaf).
 • Bij twee of meer auteurs (cartografen) staat voor de laatste naam een ampersand (&).
 • De titel van de kaart wordt helemaal genoemd (incl. schaal). Het bladdeel wordt als ondertitel behandeld, deze komt achter de hoofdtitel na een dubbele punt en begint met een hoofdletter, bijvoorbeeld:
  Hoofdtitel: Bladdeel.
 • De toevoeging tussen vierkante haken [Landkaart] is niet verplicht maar maakt wel duidelijk dat het om een landkaart gaat. Je kunt er eventueel ook voor kiezen deze weg te laten als de inhoud van het document al duidelijk wordt uit de titel.
 • Vermeld het deel Stad: Uitgeverij als Wageningen: Alterra. Bij de bodemkaarten 1964-1994 staat op de kaart vaak een andere uitgeverij. Alterra is de huidige auteursrechthebende en wordt daarom het best hier vermeld.

Voorbeeld