Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Slim schoon sociaal: Hoofdfase: slim schoon sociaal

Hoe dragen studenten in hun toekomstige beroep bij aan een slimme, schone en sociale wereld van morgen?

Slim schoon sociaal leeruitkomsten hoofdfase

Hoe gebruik je de leeruitkomsten voor de hoofdfase?

We ontwikkelden voorbeelden van leeruitkomsten voor de hoofdfase gericht op slim, schoon en sociaal (n.a.v. de focusgebieden van de HAN). Uiteraard zijn de leeruitkomsten niet in beton gegoten. We nodigen je uit om deze aan te passen aan de context van de eigen opleiding. 

De voorbeelden van leeruitkomsten kunnen gebruikt worden om:

  • bestaand onderwijs te laden met slimme, schone en/of sociale leeruitkomsten of leeractiviteiten 
  • bestaand slim, schoon en/of sociaal onderwijs verder te verrijken met deze leeruitkomsten of leeractiviteiten
  • richting te geven aan nieuwe curricula/opleidingen

Wil je hiermee aan de slag? Schroom niet contact met ons op te nemen. (zie pagina 'contact').

De leeruitkomst slim schoon sociaal voor de hoofdfase:

De student levert een bijdrage aan een duurzame samenleving, door binnen én vanuit de eigen beroepscontext/-sector (richting andere sectoren) kansen te zien en deze om te zetten in concrete acties of voorstellen, doordat..:  

[zie aanvulling voor slim, schoon en sociaal in de kolommen hieronder]

Slim

… de student innovatief en adaptief vermogen heeft en multidisciplinair kan samenwerken, én hiervoor de juiste kennis en vaardigheden bezit. Voorbeelden van kennis en vaardigheden:

o Digitale innovaties dragen bij aan het benutten van nieuwe kansen, zoals:

- Digital twinning t.b.v. optimalisatie, testen en simulatie

- Artificial intelligence t.b.v. het lerend vermogen van organisaties en het ontwikkelen van nieuwe business

- Additive manufacturing t.b.v. het maken van voorwerpen uit 3D-modelgegevens

o Innovatie ecosystemen kunnen innovatie, ondernemerschap en samenwerking versterken, bijvoorbeeld met behulp van:

- Regionale Ecosysteem Monitoring Instrument (REMI)

- Toekomstbestendige bedrijfsmodellen

- Multidisciplinair samenwerken in netwerken

- Meervoudige waardecreatie (zes waardenmodel)

o Een leven lang ontwikkelen is nodig om innovatief te denken en handelen en optimaal gebruik te maken van slimme technologieën, gestimuleerd door:

- Educational analytics om leeromgevingen aan te passen aan wat nodig is

- Digital skillpaspoort t.b.v. (blijvende) inzetbaarheid en wendbaarheid op de arbeidsmarkt

 

Schoon

… de student kennis heeft van de energietransitie en de circulaire economie als ontwikkelingen die bijdragen aan minder CO2-uitstoot en houdt hier rekening mee in de beroepscontext. Voorbeelden van kennis:

o Energietransitie begint met minder energieverbruik door iedereen, bijvoorbeeld door:

- Minder mobiliteit en/of lichtgewicht voertuigen

- Goede isolatie van woningen

- Energiezuinige productieprocessen

o Energietransitie betekent de overgang van oude fossiele energiebronnen naar nieuwe herwinbare energiebronnen. Voorbeelden van herwinbare energiebronnen zijn:

- Duurzaam opgewekte elektriciteit: wind, zon, waterkracht (by the way: Ons elektriciteitsnet kan niet een oneindige en wisselende stroomvraag (piek en dal-belasting) aan, dus er wordt gezocht naar vormen om energie tijdelijk en lokaal op te slaan (SEECE))

- Waterstof

- Biobased brandstoffen

o Circulair economie betekent een CO2 neutrale productieketen, dus geen afval, geen CO2 uitstoot (netto) en gebruik van grondstoffen die natuurlijk aangevuld worden. Bijvoorbeeld biomassa als grondstof en recycling van afval.

Sociaal

… de student proactief een bijdrage kan leveren  aan het verkleinen van de sociaal-economische gezondheidsverschillen. Voorbeelden van kennis en vaardigheden:

o Een student kan analyseren welke betrokkenen of organisaties een taak hebben in een situatie waar sociaal economische verschillen tussen mensen groot zijn en kan benoemen welke bevoegdheden en belangen deze organisaties of betrokkenen hebben:

o Een student kan zijn professionele keuzes analyseren vanuit zijn eigen sociaal economische status:

o Een student kan het handelen van mensen die een lagere sociaal economische positie ervaren verklaren onder meer vanuit hun sociaal economische status:

o Een student kan zijn handelen verantwoorden vanuit principes als sociale rechtvaardigheid, inclusiviteit, betrouwbaarheid, cultuursensitiviteit, geduld, duidelijkheid en openheid en daar zijn houding naar anderen in en buiten het werkveld hierop baseren:

o Een student kan in een gespreksituatie de aansluiting vinden bij mensen die laaggeletterd zijn.