Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Master Social Work - Algemeen: Linken studenten en alumni

Praktijkverbeterthema's (oud)studenten

Wil je informatie over projecten die studenten uitvoerden in het kader van de Master Social Work? Klik op de naam bij het project wat je interesseert dan krijg je een mogelijkheid tot mailuitwisseling.

Studenten startjaar 2019

Praktijkvraag Student

Hoe kan de dialoog over het toekomstperspectief tussen de professional van de Haydnstraat (VG woonlocatie Pluryn) en de cliënt worden geoptimaliseerd, zodat de cliënt eigenaarschap ervaart over zijn leven?

Sylvana Jutstra
Hoe kan de hulpverlener van de Kade (GGZ WNB) de cliënten activeren tot een zinvolle daginvulling? Patricia de Werd

Hoe kan een opvangteam van sociale professionals met ervaringsdeskundigheid de hoop en het perspectief op herstel van de bezoekers van een nachtopvangvoorziening gericht vergroten zodat het hersteltraject van deze bezoekers positief gestart wordt?

Daantje Daniels

Hoe kunnen professionals uit zorg en welzijn interdisciplinair samenwerken om kwalitatief betere ondersteuning te leveren aan de inwoner van Roermond?

Melanie de Kater

Hoe kan de werkbegeleider samen met de medewerker binnen BliXem bewust en actief bezig zijn met vak-, sociale en werknemersvaardigheden, met als gevolg dat de medewerker eigenaar wordt van zijn traject en daardoor, zo goed mogelijk wordt voorbereid op een vervolg plek?

Merel van Geffen
Op welke manier kunnen teamleden en de ervaringsdeskundige van STEVIG locatie Nijmegen samenwerken, zodat ervaringsdeskundigheid in het behandelaanbod opgenomen wordt ten behoeve van de behandeling van SGLVG-cliënten.’ Sanne van Dorst
Wat hebben de begeleiders nodig om volgens de methodische cyclus deelnemers van activerend werk (Zorgboerderij HKM) te begeleiden in de ontwikkeling van hun werknemersvaardigheden?  Anja Vermeulen
Hoe kan het zorgaanbod beter aansluiten op de zorgbehoeften van cliënten met complexe en comorbide problematiek die verblijven binnen beschermd wonen van GGNet Zutphen? Floor Brinkman

Hoe kunnen de consulenten/coaches van de vijf disciplines binnen het sociaal domein van de gemeente Venray integraal werken bij multiprobleemcasuïstiek?

Werner Hendriks

Hoe kunnen begeleiders van het RIBW Arnhem Noord-West handelen zodat cliënten hun sociaal kapitaal kunnen vergroten?

Ramon van Vught

Studenten startjaar 2018

Praktijkthema / praktijkvraag Student
Hoe kan de professional van Alldrik de deelnemer met LVB/MCP ondersteunen bij het herkennen een ontwikkelen van zijn/haar talent? Manon van der Giesen
Hoe kunnen medewerkers van Sociaal Wijkteam Hatert gebruik maken van hun professionele ruimte om kortdurende ondersteuning te bieden aan inwoners van Hatert?  Nienke Scheink
Hoe kan de gespreksvoering tussen de cliënt en de persoonlijk begeleider worden geoptimaliseerd, zodat de cliënt de kans krijgt om eigenaar te zijn van het eigen leven?  Sylvana Jutstra
Hoe kan de generalist vanuit stichting Wijeindhoven de ondersteuning aan de inwoner vanuit integraal perspectief en op generalistische wijze vorm geven, waarbij hij duidelijk kan maken wat tot deze ondersteuning behoort? Zodat de generalist beter in staat is om zich te profileren en positioneren, zowel in het team als ten opzichte van samenwerkingspartners?  Tamara Renders
Hoe kunnen begeleiders van de RIBW N&R hun strategisch en organisatorisch vakmanschap ontwikkelen en inzetten bij het begeleiden en het behartigen van de belangen van mensen met een ernstige psychische aandoening?  Melih Samson
Hoe kunnen de sociale buurtteams in Hoensbroek hun professionele identiteit versterken, zodat de interprofessionele samenwerking optimaal benut wordt?  Michelle Devoi
Op welke manier kunnen sociaal werkers van Schakelring zich verbinden met de (wijk)bewoner met dementie die gevoelsmatig ‘ver van ’t bed’ staat, om passende zorg te bieden?  Chayenna van de Pol
Hoe signaleren hulpverleners die volwassen cliënten begeleiden in de intramurale zorg interpersoonlijk geweld en de risicofactoren hier op? Stephanie Uringa
Hoe kunnen sociaal werkers beter afstemmen op de emotionele ontwikkeling van mensen met een licht verstandelijke beperking?  Halima Haouaj

Studenten startjaar 2017

Praktijkverbeterthema Concepten Contactoptie
Op welke manier kunnen de begeleiders van Plushome contact leggen met de cliënten van Plushome om te zorgen dat het contact met hen behouden blijft?   Femke van Egteren
Hoe kunnen begeleiders van Buro Maks bijdragen aan de vermindering van de invloed van stigma in het herstelproces van de cliënten?   Dieke Roodbeen
Hoe kunnen jeugdprofessionals van de basisteams jeugd en gezin beter samenwerken met gezinnen waarbij de gezinssituatie niet voldoet aan de minimale eigsen van veiligheid?   Alma Wijnia
Hoe definiëren de maatschappelijk werkers de doelstelling van de organisatie 'stimulering van de kwaliteiten van de penitentiair psychiatrisch centrum patiënt' tijdens de reïntegratie begeleiding en wordt deze beschrijving eenduidig door het team begrepen?    Jimmy Verhoeven
Wat hebben professionals nodig om in cocreatie gepersonaliseerde, doelgerichte behandeling aan een cliënt met een dubbele diagnose te bieden?   Janneke Hermus
Wat heeft de professional van LVB-P nodig om rolherstel van cliënten methodisch te ondersteunen waardoor aandacht voor zingeving kan worden versterkt?   Linda van Moorsel
Hoe kunnen consulenten van de gemeente Renkum aansluiten bij de culturele belevingswereld van statushouders ten einde een goede integratie tot stand te brengen?   Belloh Williams
Hoe kunnen medisch maatschappelijk werkers vanuit het Amalia KZH aansluiten bij de psychosociale behoeften van ouders van kinderen met een aangeboren aandoening om zelfregie te behouden en/of te versterken?   Colin van der Heijden
Hoe kunnen de pleegzorgbegeleiders de begeleiding aan de eigen kinderen van pleegouders zodanig vormgeven dat de eigen kinderen zich meer ondersteund voelen in het omgaan met de pleegzorgplaatsing met als doel het vergroten van hun draagkracht?   Marjolein Split
Hoe kunnen de wijkcoaches bewoners ondersteunen in hun "agency" (collectieve zelfredzaamheid) zodat leefbaarheid in wijken wordt vergroot? Sociale samenhang stimuleren zodat agency wordt versterkt.   Ilse Bijlstra
Hoe kunnen woonbegeleiders van GGZ Oost Brabant hoop ontwikkelen en uitstralen zodat dit ook bij cliënten gestimuleerd wordt?   Julia Driessen
Hoe wordt de begeleiding aan patiënten in WBB woonprojecten vormgegeven door de professionals van het ACT team (GGZ) en op welke wijze heeft dit bijgedragen aan maatschappelijk herstel?   Anita Schildkamp

Studenten startjaar 2016

Praktijkverbeterthema Concepten / werkveld Contactoptie
Hoe kunnen (cliënt)begeleiders van Lunetzorg, kinderdienstencentrum locatie de Vuurtoren, bijdragen aan de ontwikkeling van het individuele kind met een ontwikkelingsachterstand waarbij de werkwijze wordt afgestemd met ouders?

Alliantie
​Afstemming ouders​
Behandeling individu in groepssetting

 

Moniek van der Aa
Hoe kunnen professionals van de Sociale Wijkteams in Nijmegen hun taak op het gebied van de jeugdhulpverlening zodanig vormgeven dat deze jeugdhulpverlening laagdrempelig is voor wijkbewoners, met als doel het voorkomen van maatschappelijke kwetsbaarheid?

Jeugdhulpverlening
​sociale wijkteams
werkalliantie

Maatschappelijke kwetsbaarheid
emancipatie versus beheersingsaspet

 

Kim van Reenen
Hoe kunnen de medewerkers nazorg vanuit het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf gedetineerden (zonder reclasseringskader) van de 9 gemeenten (Maas en Leijgraaf) voorbereiden op maatschappelijke participatie na detentie?

(interpersoonlijk) empowerment
Maatschappelijke participatie
​Nazorg

Annemiek de Bruijn
Op welke manier kunnen gezinsmanagers binnen Intervence met behulp van aanwezige kennis, methodieken en in te zetten
interventies ouders in complexe scheiding motiveren tot samenwerking, zodat zij het belang van hun kind voorop stellen en de ontwikkelingsbedreiging wordt opgeheven?

(werk)alliantie
balanced alliance
​gedwongen kader
​escallatieladder​

Corine Geerse
Hoe kan het medisch maatschappelijk werk van ziekenhuis Rijnstate de verbindende rol in de ketenzorg met betrekking tot de kwetsbare zwangere vervullen in de Liemers? Kwetsbare zwangere
Verbinden
​Multidisciplinaire samenwerken regiogebonden en lokale hulpverleners
Sjors Jansen
 
Hoe kunnen Jeugdzorgwerkers Pleegzorg van Lindenhout ervoor zorgdragen dat het welbevinden van de biologische kinderen van pleegouders beter in beeld komt en daarmee de kans op een breakdown van pleegzorgplaatsingen verminderd zal worden? gezinsgerichte benadering
​breakdown
Marieke Klein Entink
Hoe kan de SWT-professional tijdens het keukentafelgesprek met mensen met een licht verstandelijke beperking onderzoek doen naar iemands inclusie met als doel de mate van inclusie van de bewoner te helpen bevorderen? inclusie
​social role valorisation
Sandra Kloppenburg
 
Hoe kunnen buurtcoaches van Buurtplein burgers ondersteunen bij het versterken/vergroten van hun sociale netwerk met als doel dat burgers de grip op hun eigen leven vergroten? sociaal kapitaal
​netwerk en netwerkopbouw
​uitwisseling hulpbronnen
Mariska Meinen - Bodewits
Hoe kunnen de medewerkers van Veilig Thuis Brabant Noordoost zo optimaal mogelijk samenwerken met de cliënt(en) wanneer er een melding is gedaan over (een vermoeden van) huiselijk geweld met als doel het vergroten van de veiligheid? werkalliantie in gedwongen kader
veiligheid
​recidive
Myrna Pluijmen
Op welke wijze kunnen ambulante begeleiders van Herzorg de begeleiding aan cliënten die tijdelijk gebruik maken van de woonvoorziening bevorderen met als doel uitstroom naar een vervolg woonplek? presentietheorie
zelfredzaamheid
​zelfredzaamheidsmatrix
Irene de Ruijter