Skip to Main Content

PED - Literatuuronderzoek: Onderzoeksinstellingen

Ondersteuning bij literatuuronderzoek voor HAN Pedagogiek studenten, door de HAN Studiecentra

Algemeen

Diverse onderzoeksinstellingen hebben een website waarop zij hun onderzoeksrapporten publiceren. Deze kunnen relevant zijn voor jouw vakgebied of kunnen helpen een bredere maatschappelijke context te schetsen rondom jouw onderwerp. Hieronder enkele voorbeelden.

Nederlands Jeugdinstituut

Het Nederlands Jeugdinstituut is de kennisnetwerkorganisatie voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Het ontwikkelt, beheert en implementeert kennis waarmee de kwaliteit van de jeugd-, onderwijs- en opvoedingssector verbeterd kan worden.

Bureau Kwaliteit Kinderopvang

Kennisdossier Bureau Kwaliteit Kinderopvang

Trimbos Instituut

Het Trimbos instituut richt zich in haar onderzoek op vijf kernthema's; alcohol, drugs, tabak, veel voorkomende psychische stoornissen en ernstige psychische aandoeningen. Daarbij nemen ze het levensloop perspectief als uitgangspunt. Elk thema werken ze uit in een aanbod van monitoring, preventie, behandeling en zorg.

Nivel

Het NIVEL is een onderzoeksinstituut waar toegepast beleidsonderzoek plaatsvindt voor beleidsmakers in de gezondheidszorg. In het NIVEL archief vind je meer dan 8500 NIVEL-stukken van 1965 tot nu: jaarverslagen, rapporten en publicaties in tijdschriften.

Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

 

 

 

 

 

 

Het KJP zet zich in voor de beste jeugdhulp aan kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen. De experts van het Kenniscentrum zijn behandelaars, onderzoekers, ouders en kinderen. Samen bundelen en vertalen zij betrouwbare kennis over de kinder- en jeugdpsychiatrie en maken deze praktisch toepasbaar. 

Dr. Leo Kannerhuis

Het Dr. Leo Kannerhuis is o.a. een kenniscentrum voor consultatie, detachering, voorlichting, opleiding en onderzoek met betrekking tot ASS (autisme spectrum stoornis). Er wordt onderzoek gedaan naar autisme over de gehele levensloop. 

Movisie

Movisie is een landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor het sociale domein.

Verwey-Jonker Instituut

Het Verwey-Jonker Instituut doet onafhankelijk sociaalwetenschappelijk onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken.

Media opvoeding

Mediaopvoeding.nl is de vraagbaak voor ouders en professionals voor vragen over media en mediagebruik van kinderen.

 

 

Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming

'Richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming' biedt diverse richtlijnen aan rondom jeugdzorg. 

 

Sociaal Cultureel Planbureau

Als kennisinstelling van de overheid verricht het SCP beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek. Het SCP volgt, verklaart en verkent het sociaal en cultureel welzijn van inwoners in Nederland. En verricht de monitoring van onder meer de leefsituatie en kwaliteit van leven in Nederland, evalueert in dat kader het overheidsbeleid en verricht verkenningen ten behoeve van toekomstig beleid.

Rijksoverheid

Overzicht van publicaties van de Rijksoverheid, zoals kamerbrieven, wetsvoorstellen, regels en rapporten. 

Vereniging Nederlandse gemeenten

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) wisselt kennis en ervaring uit op het gebied van nationale en lokale politiek. Bv. op het gebied van jeugd, sociaal domein, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen en openbare gezondheid.