Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Social Work 2021-2022 - Zoeken en vinden van betrouwbare literatuur: 7. Organisaties Social Work

LibGuide voor HAN-studenten Social Work: ondersteuning bij literatuuronderzoek, databankkennis en informatievaardigheid

Algemeen

Diverse onderzoeksinstellingen hebben een website waarop zij hun onderzoeksrapporten publiceren. Deze kunnen relevant zijn voor jouw vakgebied of kunnen helpen een bredere maatschappelijke context te schetsen rondom jouw onderwerp. Ga je bijvoorbeeld naar de website van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) dan vind je daar o.a. databanken met effectieve jeugdinterventies, instrumenten en richtlijnen. 

In de items hieronder vind je een korte beschrijving van de organisatie en een rechtstreekse link naar hun website. Klik daarvoor op het plaatje. Omdat HANQuest de websites van deze organsaties niet doorzoekt, zul je dus bij iedere vakorganisatie zelf de website moeten doorzoeken.

Wil je een uitgebreider overzicht van organisaties en belangrijke websites op het vakgebied Sociaal? Ga dan naar:

Movisie

Movisie is een landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor het sociale domein. Onderaan de homepagina kun je je abonneren op de nieuwsbrief.

Sociale Vraagstukken

Online platform waarop wetenschappers en professionals discussiëren over maatschappelijke kwesties. Als HAN-student heb je bovendien online toegang tot alle artikelen uit het Tijdschrift Sociale Vraagstukken. 

Vereniging Nederlandse gemeenten

 

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) wisselt kennis en ervaring uit op het gebied van nationale en lokale politiek. Bijvoorbeeld op het gebied van jeugd, sociaal domein, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen en openbare gezondheid. 

DigiBib.Jeugd

DigiBib.Jeugd is een digitale bibliotheek voor professionals en studenten jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, pedagogische hulpverlening/pedagogiek en opvoedkundige disciplines. De documenten lopen uiteen van praktische protocollen tot beleids- en onderzoeksrapporten.

DigiBib.Jeugd kan een goede start zijn voor een eerste oriëntatie of een onderzoek. DigiBib.Jeugd bevat momenteel ongeveer 5000 (digitale) documenten. Er kan gezocht worden op titel, auteur, trefwoorden, inhoud,  jaartal of combinaties hiervan (met EN/OF). Alle documenten zijn tevens fulltext te downloaden.

Met ingang van april 2018 wordt Digibib.Jeugd ook door HANQuest doorzocht.

Nivel

Het Nivel levert de kennis om de gezondheidszorg in Nederland beter te maken. Dat gebeurt met hoogwaardig, betrouwbaar en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar thema’s met een groot maatschappelijk belang. In het publicatie-overzicht vind je meer dan 10.000 Nivel-publicaties van 1965 tot nu: jaarverslagen, rapporten en publicaties in tijdschriften. Elke week verschijnen er nieuwe rapporten en publicaties. Meld je hier aan voor de attenderingsservice.

MEE

MEE zet zich in voor mensen met een beperking en hun netwerk. Op alle levensgebieden en in alle levensfasen, zodat zij naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving. MEE is kennispartner voor overheid en andere organisaties op het gebied van leven met een beperking. Dit gebeurt door middel van signaleren en adviseren. En door het initiëren van en het deelnemen aan innovatieve projecten, gericht op participatie van mensen met een beperking.

Nederlands Jeugdinstituut

Het Nederlands Jeugdinstituut is de kennisnetwerkorganisatie voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Het ontwikkelt, beheert en implementeert kennis waarmee de kwaliteit van de jeugd-, onderwijs- en opvoedingssector verbeterd kan worden.

Onder aan de homepagina kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief.

Kennisplatform Integratie+Samenleving

Dr. Leo Kannerhuis

Het Dr. Leo Kannerhuis is o.a. een kenniscentrum voor consultatie, detachering, voorlichting, opleiding en onderzoek met betrekking tot ASS (autisme spectrum stoornis). Er wordt onderzoek gedaan naar autisme over de gehele levensloop. 

Verwey-Jonker Instituut

Het Verwey-Jonker Instituut doet onafhankelijk sociaalwetenschappelijk onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken.

Kennisplein gehandicaptensector

In de gehandicaptensector is veel kennis en ervaring aanwezig. Maar vaak blijft dit weggestopt binnen een organisatie. Het Kennisplein Gehandicaptensector wil dit veranderen. Het Kennisplein is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en hun kennis en ervaring kunnen uitwisselen. Dit kan fysiek tijdens bijeenkomsten, in netwerkbijeenkomsten of op de jaarlijkse Kennismarkt. Maar ook digitaal via de website of sociale media.

Vilans

Vilans is een landelijke kennisorganisatie voor de langdurende zorg. Samen met cliënten, naasten, zorgprofessionals en andere betrokken partijen werkt deze organisatie dagelijks aan het aanbieden van de juiste kennis over langdurende zorg, op de juiste plek, persoonlijk en op maat. Samen met kennis- en beleidspartners wordt vernieuwende en praktijkgerichte kennis via programma’s en projecten ontwikkeld. Vilans is samenwerkingsgericht en verbindt praktijk, onderzoek, onderwijs en beleid met elkaar door kennis. Als landelijke kennisorganisatie krijgt Vilans opdrachten van de overheid en werkt voor zorgaanbieders, -verzekeraars, gemeenten en andere organisaties. 

Trimbos Instituut

Het Trimbos instituut richt zich in haar onderzoek op vijf kernthema's; alcohol, drugs, tabak, veel voorkomende psychische stoornissen en ernstige psychische aandoeningen. Daarbij nemen ze het levensloop perspectief als uitgangspunt. Elk thema werken ze uit in een aanbod van monitoring, preventie, behandeling en zorg.

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming

 

 

 

 

 

 

 

'Richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming' biedt diverse richtlijnen aan rondom jeugdzorg. Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

 

Sociaal Cultureel Planbureau

Als kennisinstelling van de overheid verricht het SCP beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek. Het SCP volgt, verklaart en verkent het sociaal en cultureel welzijn van inwoners in Nederland. En verricht de monitoring van onder meer de leefsituatie en kwaliteit van leven in Nederland, evalueert in dat kader het overheidsbeleid en verricht verkenningen ten behoeve van toekomstig beleid. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe publicaties? Meld je dan hier aan.

Rijksoverheid

Overzicht van publicaties van de Rijksoverheid, zoals kamerbrieven, wetsvoorstellen, regels en rapporten. 

ZonMw

ZonMw werkt aan een goede gezondheid voor iedereen. Ook voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek, stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis en signaleert waar meer kennis nodig is. Samen met de twee belangrijkste opdrachtgevers, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), ontwerpt ZonMw programma’s en onderzoeks- en innovatieprojecten. In deze projecten worden onderzoekers vanuit verschillende disciplines en uit diverse landen bij elkaar gebracht.