Skip to Main Content

Armoede: lezen - luisteren - kijken: Signaleren en bespreken

Lezen over signaleren en bespreken van armoede

Handreiking

Zorgen over geld? Praten helpt!
Handreiking: signaleren van geldzorgen


Geschreven door: Tamara Madern en Barbara van der Meulen

Uitgegeven door: Gemeente Utrecht en Hogeschool Utrecht

 


Deze handreiking uit 2019 is bedoeld om professionals en vrijwilligers te ondersteunen om geldzorgen en schulden eerder te herkennen. Het eerste hoofdstuk  gaat over de vragen ‘wat maakt dat inwoners niet zelf hulp zoeken en het gesprek beginnen?’ en ‘hoe groot is die groep eigenlijk?’. In hoofdstuk 2 worden de verschillende signalen besproken die bij diverse groepen voorkomen. In de daaropvolgende hoofdstukken worden verschillende groepen uitgelicht. Tot slot wordt kort besproken welke eerste stap gezet kan worden om in contact te komen en welke andere ondersteuning de gemeente Utrecht biedt.

Basismodel


De sociale sector werkt met vele methodieken. Hoe kiest de professional de juiste? Dit boek behandelt alle bouwstenen van methodisch werken in de hulp- en dienstverlening en biedt een methodiek overstijgend kader. Zo weet de professional wát hij kiest. Via een eclectisch-integratieve manier van denken en analyseren, helpt dit boek bovendien bij een systematiek in het maken van die keuzes. Zodat de professional ook weet hóe hij kiest. Hierdoor kan de sociaal werker het eigen handelen kritisch analyseren, onderbouwen, verantwoorden én variëren. Basismodel voor methodische hulp- en dienstverlening in het sociaal werk behandelt een diversiteit aan werkvormen die binnen de sociale sector voorkomen. De interactie met cliëntsystemen, probleemaanpak, fasering en de visie van de sociaal werker hierop komen achtereenvolgens aan bod. Tevens krijgt de gebruiker een helder analyseschema. 

Richtlijn (samenvattingskaart)

Samenvattingskaart Richtlijn samen met ouders en jeugdige beslissen over hulp

Te vinden op de website: Richtlijnenjeugdhulp.nl

Samengesteld in 2015 door: NIP, BPSW en NVO

 


Het besluitvormingsproces is hier teruggebracht tot zes hoofdstappen:

1. Vraagverheldering
2. Probleem- en krachtenanalyse
3. Doelen opstellen
4. Beslissen over hulp
5. Uitvoering hulp
6. Resultaten hulp evalueren

 

Artikel


Docent/onderzoeker Carinda Jansen deed onderzoek naar het armoedebeleid van een aantal gemeenten en signaleerde in de aanpak een ontbrekende component: persoonlijke gesprekken. Op basis van dit onderzoeksresultaat ontwikkelde zij de werkwijze 'Ontmoetingen'.

Lees hier verder.

Basisboek

Outreachend werken: Basisboek voor werkers in de eerste lijn

Geschreven door: o.a. Lia van Doorn

Uitgegeven in 2019 door: Coutinho

Het is niet eenvoudig om hulp dichter bij de burger te brengen als de doelgroep niet of nauwelijks in beeld is bij het sociaal werk. Pas als de situatie escaleert of buurtbewoners gaan klagen over overlast, worden problemen zichtbaar. Outreachend werken is een preventieve methode waarmee sociale professionals in een vroegtijdig stadium problemen in de wijk kunnen signaleren en aanpakken. Het handboek Outreachend werken gaat over de vraag hoe (aankomende) sociale professionals achter de voordeur kunnen komen van mensen die buiten het zicht van sociaal werkers vallen. Het boek is praktisch en didactisch van opzet. Het bevat een analyse van recente aandacht voor deze intensieve werkwijze en het belang ervan in de huidige tijd. Daarnaast behandelt het zes modellen van outreachend werken. Aan de orde komen vragen als: Hoe organiseer je outreachend werk? Hoe legitimeer je het? Hoe treed je de cliënt tegemoet? En hoe organiseer je de samenwerking met signaleerders en het sociale netwerk rondom de cliënt? Nieuw is het onderscheid in zes modellen van outreachend werken. Er is meer aandacht voor de bewezen effecten van outreachend werk. Naast individuele ondersteuning worden er nu ook collectieve varianten van outreachend werk besproken. Hiermee sluit het boek goed aan op het brede werkveld van sociaal werk.