Skip to Main Content

Armoede: lezen - luisteren - kijken: Visies op armoede

Lezen over visies op armoede

Handreiking

Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein:
Handreiking voor professionals


Geschreven door: Mariëtte Lusse en Annelies Kassenberg

Uitgegeven door: Divosa

In Nederland groeit één op de dertien kinderen op in armoede. Professionals in het sociaal domein spelen een belangrijke rol in de bestrijding van kinderarmoede. Daarom is in opdracht van onder andere het ministerie van SZW en Divosa deze handreiking ontwikkeld waarin de auteurs concrete werkwijzen beschrijven. Zij brachten die in kaart met professionals, onderzoekers en ervaringswerkers en brengen verschillende denk- en werklijnen uit het sociaal domein samen. 

Handreiking

Zorgen over geld? Praten helpt!
Handreiking: signaleren van geldzorgen


Geschreven door: Tamara Madern en Barbara van der Meulen

Uitgegeven door: Gemeente Utrecht en Hogeschool Utrecht

Deze handreiking uit 2019 is bedoeld om professionals en vrijwilligers te ondersteunen om geldzorgen en schulden eerder te herkennen. Het eerste hoofdstuk gaat over de vragen ‘wat maakt dat inwoners niet zelf hulp zoeken en het gesprek beginnen?’ en ‘hoe groot is die groep eigenlijk?’. In hoofdstuk 2 worden de verschillende signalen besproken die bij diverse groepen voorkomen. In de daaropvolgende hoofdstukken worden verschillende groepen uitgelicht. 

Dossier

Wat werkt bij de aanpak van armoede en schulden

Geschreven door: Afiah Vijlbrief en Krista van Mourik

Uitgegeven door: Movisie

In het dossier 'Wat werkt bij de aanpak van armoede en schulden' beschrijft Movisie welke werkzame elementen professionals kunnen inzetten om personen te ondersteunen die te maken hebben met financiële problemen. Het dossier biedt informatie over de meest actuele cijfers en feiten, en geeft inzicht in wat werkt bij de aanpak van armoedeproblematiek en schuldhulpverlening in de praktijk. Het geeft professionals handvatten om zelf in de praktijk met deze problematiek aan de slag te gaan.

Handreiking

Omgaan met armoede op scholen: Handreiking voor PO en VO 

Geschreven door Mariëtte Lusse (Hogeschool Rotterdam) en Annelies Kassenberg (Hanzehogeschool Groningen)

Uitgegeven door o.a. SOS bij Kinderarmoede in 2020

 


Een op de twaalf kinderen of jongeren groeit op in armoede. Dat zijn gemiddeld twee leerlingen per klas. Deze handreiking is bedoeld om scholen in het basis- en voortgezet onderwijs een denk- en werkkader te bieden voor het vormgeven van een passende en haalbare rol in het omgaan van armoede onder hun leerlingen.

Boek

The shame of poverty

Geschreven door: Robert Walker

Uitgegeven door: Oxford University PressDeels te lezen via Google Books (zie link onder titel)

Dit boek nodigt je uit om je om na te denken over je begrip en beeldvorming van armoede. De dagelijkse ervaringen van gezinnen met een laag inkomen in diverse samenlevingen als Noorwegen en Oeganda, Groot-Brittannië en India, China, Zuid-Korea en Pakistan worden in beeld gebracht. Het boek verkent ook de bewering van Nobelprijswinnaar Amartya Sen dat schaamte aan de basis ligt van armoede. Op basis van wetenschappelijk onderzoek en literatuuronderzoek uit vele disciplines wordt duidelijk dat de pijn van armoede verder reikt dan materiële ontberingen.

Artikel

Schuldhulpverlener moet niet alleen verlichten maar ook signaleren

Geschreven door: Marcel van Eck, Tine van Regenmortel en Saskia Keuzenkamp

Uitgegeven door: Sociale Vraagstukken

De schulden- en armoedeproblematiek in Nederland is nog altijd groot. Dat vraagt van schuldhulpverleners niet alleen individuele benaderingen, maar ook dat ze ook structurele oorzaken van armoede en schulden aanklagen. Hun organisaties moeten hun signalen serieus nemen.

Rapport

Armoede in kaart 2019

Geschreven door: Stella Hoff, Bart van Hulst, Jean Marie Wildeboer Schut en Benedikt Goderis 

Uitgegeven door: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)  

In dit rapport uit 2019 presenteert het SCP de kerngegevens over de omvang van armoede. Het is een digitale publicatie en is opgebouwd uit diverse zelfstandig te lezen pagina’s. Iedere pagina geeft antwoord op een onderzoeksvraag, zoals: Wat is armoede? Hoeveel armen zijn er in Nederland? En welke groepen in de bevolking hebben het vaakst met armoede te maken?

Rapport

Weten is nog geen doen:
Een realistisch perspectief op zelfredzaamheid


Geschreven door: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Uitgegeven door: WRR

De overheid verwacht van burgers steeds vaker dat ze zelfredzaam zijn op het gebied van gezondheid, persoonlijke financiën en de arbeidsmarkt. De WRR vraagt met dit rapport aandacht voor het belang van niet-cognitieve vermogens, zoals een doel stellen, in actie komen, volhouden en om kunnen gaan met verleiding en tegenslag. (WRR-rapport nr. 97)

Rapport

Vroegsignalering schulden:
Lessen uit de praktijk.
 


Geschreven door: Yvette Bommeljé en Hans van Alebeek

Uitgegeven door: Schouders Eronder

In dit rapport lees je hoe in 2016-2017 in een aantal gemeenten pilots zijn gestart met vroegsignalering van schulden en welke lessen daaruit geleerd kunnen worden. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: ‘hoe wordt vroegsignalering uitgevoerd, en wat zijn succesfactoren en randvoorwaarden voor een doeltreffende uitvoering?’ Het onderzoek is uit uitgevoerd in acht gemeenten, waaronder Nijmegen en Arnhem.

Uitgelicht: Signalenkaart Armoede (De Kern, 2020)